Nakúp bike produkty v hodnote min. 80 € a máš od nás fľašu na bicykel ZADARMO! Vyberaj 👉 bike

Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Doprava zdarma od 40,00 €

30 dní na vrátenie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. so sídlom Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň, identifikačné číslo: 25206338 zapísanej v obchodnom registri vedenom C 8451/KSPL vedená na Krajskom súde v Plzni pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.horsefeathers.sk.

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. so sídlom Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň, identifikačné číslo: 25206338 zapísanej v obchodnom registri vedenom C 8451/KSPL vedená na Krajskom súde v Plzni (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“). Kúpna zmluva sa uzatvára medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese https://www.horsefeathers.sk (ďalej len „webová stránka“) a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2 Užívateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“) môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva alebo tiež v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo napríklad na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3 Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:

     3.4.1 informácie o objednanom tovare (objednávaný tovar kupujúci „vloží“ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

     3.4.2 informácie o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

     3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu si kupujúci môže skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri vkladaní údajov do objednávky. Objednávku kupujúci odošle predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6 Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Ide hlavne o objednávky väčieho množstva tovaru, objednávky s vyššou kúpnou cenou alebo objednávky, kde sa predpokladajú vysoké náklady na dopravu.

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4 Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v prevádzkách predávajúceho na adresách:
  • Predajňa Horsefeathers, Revoluční 3, Praha
  • Predajňa Horsefeathers, Klatovská 20, Plzeň
  • Predajňa Horsefeathers, OC Olympia, Plzeň
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 35-1683890237/0100, vedený v spoločnosti Komerční Banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“),
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay,
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok o povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad ‒ faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad ‒ faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9 Podľa zákona o evidencii tržieb (zákon platí v Českej republike) je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku (bloček). Zároveň je povinný prijatú tržbu zaevidovať u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vybral z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol porušený ich pôvodný obal.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 lalebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej časti dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť Formulár na výmenu či vrátenie poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@horsefeathers.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe poštou.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva, ktorá sa týka darčeka, účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Formulár na výmenu či vrátenie

 

6 Preprava a dodanie tovaru

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 V prípade, že je kvôli dôvodom na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad tieto závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7 Práva z chybného plnenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1 má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak také dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2 sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak boli kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, za nižšiu cenu kvôli opotrebovaniu tovaru, spôsobenému jeho obvyklým používaním, za nižšiu cenu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4 Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné (s ohľadom na sortiment predávaného tovaru), prípadne aj v sídle alebo v mieste podnikania.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
Platformu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy.

8.4 Vybavovanie sťažností sporebiteľov predávajci zabezpečue prostredníctvom elektronickej adresy: info@horsefeathers.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti predávajúci odošle na elektronickú adresu kupujúceho.

8.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v  znení neskorších predpisov.

8.6 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.7 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

9 Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1 Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu predávajúci plní v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) v súvislosti so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely jednania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností, ktoré predávajúci plní na základe zvláštneho dokumentu.

 

10 Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu predávajúci plní v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR v súvislosti so spracovaním osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení a na účely na základe zvláštneho dokumentu.

10.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. Kupujúci môže tento súhlas odvolať v prípade, že je možné dokončiť nákup na webovej stránke a predávajúci môže plniť svoje záväzky vyplývajúce z takej objednávky. V takom prípade môže kupujúci svoj súhlas s ukladaním tzv. cookies kedykoľvek odvolať.

 

11 Doručovanie

11.1 Doručovanie je možné na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12 Záverečné ustanovenia

12.1 V prípade, že kúpna zmluva obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany zhodne súhlasia, že zmluvný vzťah sa bude riadiť českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné zmluvne sa odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodcovskom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

12.4 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.5 Kontaktné údaje predávajúceho sú: 

 • adresa pre doručovanie: STIGMA DISTRIBUTION, s. r. o., Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň
 • adresa elektronickej pošty: info@horsefeathers.sk
 • telefón: +420 739 593 735

V Plzni dňa 1. 10. 2020

Prílohy:

Formulár na výmenu či vrátenie

Prihlásenie