Nakúp bike produkty v hodnote min. 80 € a máš od nás fľašu na bicykel ZADARMO! Vyberaj 👉 bike

Nákupný košík

Zavrieť

V košíku nemáte žiadny tovar.

Doprava zdarma od 40,00 €

30 dní na vrátenie

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY


Súhlasím s tým, aby spoločnosť STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o., IČ: 25206338, so sídlom Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko,
 • e-mail (ďalej len „osobné údaje“)

1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne na rozosielanie newsletterov Správcu osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas má platnosť 10 rokov. Osoba, poskytujúca tento súhlas berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať počas trvania súhlasu.

2. Osobné údaje bude spracovávat iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzatvorenú spracovateľskú zmluvu.

3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 • Sídlo: Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • Dátová schránka: 8xt4s6i
 • Telefón: +420 739 593 735
 • E-mail: info@horsefeathers.sk

4. Spoločnosť STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. Získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a ak údaje sú spracovávané, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, hlavne príjemcovia v tretích štátoch alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá, použité na stanovenie tejto doby v prípade, že ju nie je možné konkretizovať. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov, ktoré sa týkajú subjektu údajov alebo môže žiadať obmedzenie ich spracovania, alebo môže vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 2. Aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 3. Aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, keď platí apoň jeden z  týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo inak spracovávané, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný legálny titul na spracovávanie osobných údajov, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. Aby Správca obmedzil spracovávanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť, platí, že počas doby overenia tejto skutočnosti Správcom je spracovanie protiprávne. Namiesto výmazu môžu Správcu požiadať o obmedzené spracovávanie osobných údajov. Rovnako žiadajú Správcu v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, ale potrebujú ich na určenie, výkon alebo na obhajobu právnych nárokov.
 5. Aby Správca na ich žiadosť presunul alebo prenechal ich osobné údaje do správy inému nimi určenému Správcovi.
 6. Vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov u Správcu.
 7. V prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu osobné údaje spracovávané v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, môžu sa obrátiť na Správcu, a tiež na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL REGISTRÁCIE

Súhlasím s tým, aby spoločnosť STIGMA DISTRIBUTION, s.r.o., IČ: 25206338, so sídlom Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 spracovávala tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • v prípade podnikajúcich osôb IČO, DIČ (ďalej len „osobné údaje“)

1. Vyššie uvedené údaje bude Správca spracovávať na marketingové účely, konkrétne na rozosielanie newsletterov Správcu osobe, ktorá dáva tento súhlas. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 10 rokov. Osoba, ktorá poskytuje tento súhlas, berie na vedomie, že správca bude vyššie uvedené osobné údaje spracovávať počas trvania platnosti súhlasu.

2. Osobné údaje bude spracovávať iba Správca, prípadne osoba, s ktorou má Správca riadne uzavrenú  spracovateľskú zmluvu.

3. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti:

 • Sídlo: Slovanská alej 1960/24, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
 • Dátová schránka: 8xt4s6i
 • Telefón: +420 739 593 735
 • E-mail: info@horsefeathers.sk

4. Spoločnosť SSTIGMA DISTRIBUTION s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

 1. Získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a ak údaje sú spracovávané, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, hlavne príjemcovia v tretích štátoch alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo kritériá, použité na stanovenie tejto doby v prípade, že ju nie je možné konkretizovať. Osoba, ktorá poskytla osobné údaje, má právo požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú subjektu údajov alebo môže žiadať obmedzenie ich spracovania, alebo môže vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, má právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 2. Aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.
 3. Aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, keď platí apoň jeden z  týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo inak spracovávané, zákazník odvolá súhlas a neexistuje iný legálny titul na spracovávanie osobných údajov, osobné údaje boli spracované protiprávne, osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 4. Aby Správca obmedzil spracovávanie ich osobných údajov, pokiaľ popierajú ich presnosť, platí, že počas doby overenia tejto skutočnosti Správcom je spracovanie protiprávne. Namiesto výmazu môžu Správcu požiadať o obmedzené spracovávanie osobných údajov. Rovnako žiadajú Správcu v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel spracovania, ale potrebujú ich na určenie, výkon alebo na obhajobu právnych nárokov.
 5. Aby Správca na ich žiadosť presunul alebo prenechal ich osobné údaje do správy inému nimi určenému Správcovi.
 6. Vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov u Správcu.
 7. V prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu osobné údaje spracovávané v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov, môžu sa obrátiť na Správcu, a tiež na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prihlásenie